Job Oppornutity

พนักงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพศหญิง หรือชาย วุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี

สาขาการบัญชี หรือมีความรู้พื้นฐานการบัญชี

สัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี

 

พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาเครื่องกล

หรือผู้มีความรู้มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องกลโรงงาน

สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปี

 

พนักงานผู้ช่วยฝ่ายขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. บัญชีหรือการจัดการ
อายุ 18-25 ปี สัญชาติไทย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานติดรถส่งของ จำนวน 3 ตำแหน่ง

เพศชายสัญชาติไทย อายุตั่งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 มีเบี้ยเลี้ยง

 

ส่งหลักฐานการสมัครมาที่  hre@greathill.co.th

 

กรุณากรอกข้อความ...